لیست اخبار صفحه :1
فراخوان طراحی پوستر همسفر تا بهشت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرد:

فراخوان طراحی پوستر همسفر تا بهشت

فراخوان طراحی پوستر همسفر تا بهشت به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار می گردد.